Všeobecné obchodní podmínky

nás, společnosti myTimi s.r.o., IČO 05899320, sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00, Praha 8, sp. zn. C 272499 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“), pro poskytování služeb myTimi (dále jen „VOP“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Co provozujeme?

Spravujeme a provozujeme službu myTimi, a to prostřednictvím webové stránky www.myTimi.cz, mobilní aplikace myTimi, SMS, emailu a aplikace Facebook Messenger službu.

1.2 Čeho se týkají tyto podmínky?

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Vás („Zákazníka“), využívajícího naše služby, jakož i související právní vztahy. Zákazníkem jste, pokud jste fyzická osoba a zaregistroval/a jste se k užívání našich služeb.

1.3  Je Váš souhlas s podmínkami automatický?

Registrací k užívání myTimi automaticky souhlasíte se zněním těchto VOP.

1.4 Jakou činnost provozujeme?

Vyvíjíme činnost k obstarávání Vašich záležitostí, včetně obstarání (zprostředkování) zboží nebo služeb (dále jen společně „Služby“). Jednáme na základě Vašeho pokynu (Objednávky) a zajistíme koupi a dodání zboží nebo poskytnutí služeb na Váš účet.

1.5 Kdy a kde služby poskytujeme?

Poskytuje Služby na území a v časech, které jsou specifikovány na www.myTimi.cz, přičemž území i časy poskytování Služeb mohou být předmětem změn.

1.6 Vystupujeme jako odborník?

Nevystupujeme jako odborník ve vztahu k poskytované Službě. V případě, že požadujete odborné znalosti, máte povinnost nás na tuto skutečnost předem upozornit, a my v takovém případě potvrdíme, zda s obstaráním takové záležitosti souhlasíme.

1.7 Kdo obstarává naše Služby?

Služby obstaráváme zpravidla prostřednictvím našich zaměstnanců, můžeme však svěřit provedení obstarání Vaší záležitosti i třetí osobě, s čímž souhlasíte.

1.8 Můžeme tyto podmínky měnit?

Vyhrazujeme si právo VOP kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě Vás o změně vhodnou formou informujeme, například informováním na webových stránkách www.myTimi.cz nebo v mobilní aplikaci myTimi. V případě, že se změnou VOP nebudete souhlasit, můžete ve lhůtě 30 dní ode dne účinnosti změny VOP vypovědět Rámcovou smlouvu (jak je definována níže), a to s účinností k okamžiku, kdy nám bude výpověď doručena.

1.9 Kde najdete platné VOP?

VOP jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.myTimi.cz/podminky a v mobilní aplikaci MyTimi. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti případně vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.10 Kde na nás najdete kontakt?

Naše další, zejména kontaktní, údaje jsou zveřejněny na webových stránkách www.myTimi.cz v sekci „Kontakty“.

2. Smluvní vztah Provozovatele a Zákazníka

2.1 Jaký smluvní vztah mezi sebou máme?

Tím, že se zaregistrujete a udělíte svůj souhlas s VOP, dochází mezi námi a Vámi k uzavření rámcové smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Rámcová smlouva“). Jednotlivá plnění Vám pak poskytujeme na základě Objednávky, kterou učiníte v souladu s čl. 2 VOP (dále jen „Objednávka“), čímž dojde k uzavření dílčí smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Smlouva“).

2.2 Proč je potřeba uvádět tyto VOP?

VOP tvoří nedílnou součást každé Rámcové smlouvy a Smlouvy.

2.3 Musíme Službu, kterou si objednáte, provést?

Nemáme povinnost Službu provést a jsme oprávněni Rámcovou smlouvu vypovědět a/nebo Smlouvu s okamžitou účinností ukončit, pokud je obstarávaná záležitost, byť potencionálně, v rozporu s právními předpisy (např. dodávka alkoholu mladistvým), nemravná nebo jinak nevhodná, nebo Vaše jednání či pokyn vykazuje známky podvodného jednání (např. myTimi pro Zákazníky nevypracovává diplomové nebo jakékoli jiné kvalifikační práce apod.).

2.4 Jaká je naše pozice v případě, že pro Vás zakoupíme zboží od třetí strany?

Jste si vědom/a toho, že v případě, že objednaná Služba spočívá ve zprostředkování koupě zboží, jsme pouze zprostředkovatelem, a nikoliv výrobcem či prodejcem zboží, které našim prostřednictvím objednáváte. V tomto případě nejsme účastníkem smluvního vztahu mezi Vámi a výrobcem či prodejcem zboží a zajišťujeme pouze zprostředkování uzavření smlouvy o koupi zboží mezi Vámi a třetí osobou, případně dopravu zboží a/nebo zprostředkování úhrady ceny za zboží. Za zboží a jeho kvalitu je odpovědný výhradně výrobce či prodejce zboží, nikoli my, což tímto berete na vědomí.

2.5 Jaká je naše pozice v případě, že pro Vás zakoupíme službu od třetí strany?

Jste si vědom/a toho, že v případě, že objednaná Služba spočívá ve zprostředkování služeb poskytovaných třetí osobou, jsme pouze zprostředkovatelem, a nikoliv poskytovatelem služeb, které jste našim prostřednictvím objednali. V tomto případě nejsme účastníkem smluvního vztahu mezi Vámi a poskytovatelem služby a zajišťujeme pouze zprostředkování uzavření smlouvy mezi Vámi a třetí osobou, a/nebo zprostředkování úhrady ceny za služby. Za poskytnuté služby a jejich kvalitu je odpovědný výhradně poskytovatel služeb, nikoli my, což tímto berete na vědomí.

2.6 Musíte se u nás zaregistrovat?

K využívání myTimi máte povinnost registrovat se a vytvořit si tak svůj zákaznický účet, prostřednictvím kterého následně realizujete své Objednávky.

2.7 Jak učiníte Objednávku?

Objednávku můžete učinit způsoby uvedenými na stránce www.myTimi.cz v sekci Kontakty, a to prostřednictvím uvedeného telefonního čísla (SMS, telefonát), emailové adresy nebo aplikace Facebook Messenger.

2.8  Jak se dozvíte, zda jsme Objednávku přijali a jaká je její cena?

Poté, co provedete Objednávku, Vám potvrdíme její přijetí a sdělíme Vám, kdy objednanou Službu dodáme a jaká bude její maximální cena. Konečnou cenu Služby Vám sdělíme současně s oznámením o provedení Služby. Konečná cena nepřekročí maximální cenu, kterou jsme Vám sdělili v potvrzení o přijetí Objednávky.

2.9 Kdy dochází k uzavření Smlouvy?

K uzavření Smlouvy dochází v okamžiku, kdy nám sdělíte svůj souhlas s navrženým termínem plnění a maximální cenou Služby.

2.10 Co když je cena Služby nižší než 300 Kč?

Pokud cena Služby, kterou jste si objednali, nepřesáhne 300,- Kč vč. DPH, dochází k uzavření Smlouvy již v momentě odeslání Objednávky. V takovém případě máme právo začít Službu poskytovat pouze na základě přijaté Objednávky bez Vašeho předchozího potvrzení maximální ceny a termínu plnění Služby.

2.11 Můžete Objednávku zrušit?

Předtím, než Objednávku dle čl. 2.9 VOP potvrdíme, máte právo svou Objednávku zrušit, přičemž oznámení o zrušení Objednávky nám musíte doručit předtím, než započneme Službu poskytovat. Poté, co Objednávku 2.9 VOP potvrdíme, již nemáte právo svou Objednávku zrušit a musíte uhradit cenu za objednané Služby; již uhrazenou cenu za Službu Vám nevrátíme. V případě služeb dle čl. 2.10 VOP (Služby do 300,- Kč vč. DPH) je Objednávka závazná ihned po jejím odeslání a není možné jí zrušit postupem uvedeném v předchozí větě tohoto článku.

2.12 Co když Objednávku zrušíte, ale už jste odeslali platbu?

Pokud (i) Objednávku zrušíte v souladu s čl. 2.11 VOP věta první, a (ii) cena za objednané Služby byla již odečtena z Vaší platební karty, vrátíme Vám cenu za objednané Služby v plné výši na příslušný účet, a to nejpozději do 14 dnů.

2.13     Musíme Vaši Objednávku přijmout?

Nemáte právní nárok na potvrzení své Objednávky a poskytnutí Služby. Toto platí především pro situace, kdy je již vyčerpána kapacita našich operátorů a pracovníků, kteří zpracovávají Objednávky a jejich vyřízení.

2.14     Jaké jsou ceny za naše Služby?

Za poskytnutí Služby (tj. obstarání Vaší záležitosti) si účtujeme odměnu dle níže uvedeného ceníku:

Ceny jsou účtovány za čas, který náš pracovník poskytováním služby skutečně stráví. Ceny účtujeme po minutách:

Cena za 1 hodinu práce Vrituální asistenky: 490,- bez DPH

Cena za 1 hodinu práce grafika: 800,- bez DPH

Cena za 1 hodinu práce copywritingu: 590,- bez DPH

Cena za 1 hodinu práce SEM reklam: 690,- bez DPH

2.15       Jsou ceny uvedené na webových stránkách pevně dané?

Ceny za vybrané Služby uvedené na webových stránkách www.myTimi.cz jsou orientační, jelikož každá Objednávka je jiná a vyžaduje individuální přístup.

2.16       Co není v ceně zahrnuto?

V ceně za Službu není zahrnuta cena objednaného zboží či služby poskytované třetími osobami. Cenu za zboží či služby poskytované třetími osobami Vám rovněž předem oznámíme a Vy ji před započetím poskytování Služby odsouhlasíte, avšak s výjimkou postupu dle čl. 2.10 VOP.

2.17     Jak za Služby zaplatíte?

Cenu za objednané Služby uhradíte prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem. Pro zaplacení ceny za Službu Vám zašleme prostřednictvím emailu, sms nebo aplikace Facebook Messenger hypertextový odkaz. Kliknutím na zaslaný hypertextový odkaz bude platba provedena (stržena) automaticky.

2.18     Je možné platit v hotovosti nebo platebním terminálem?

V případě, že si objednané zboží či službu osobně převezmete, je po dohodě možná i platba v hotovosti nebo platební kartou prostřednictvím přenosného platebního terminálu. Pokud na místě odmítnete dodané zboží či službu uhradit, máme právo si předmětné zboží ponechat a nepředat ho, resp. poskytnutí služby odmítnout.

2.19     Co když nechcete umožnit automatickou platbu kartou?

V případě, že neumožníte automatickou platbu platební kartou dle čl. 2.18 VOP, máte povinnost uhradit cenu za objednanou Službu předem, tj. před poskytnutím Služby.

2.20     Jak platit Objednávku přesahující 2.000 Kč?

Pokud se nedohodneme jinak, uhradíte cenu Služby (tj. odměnu za služby myTimi jako zprostředkovatele a cenu objednaného zboží a/nebo služby) přesahující 2.000,- Kč před našim poskytnutím Služby.

2.21     Dostanete při předplacení Služeb slevu?

V případě předplacení Služeb Vám poskytneme slevu z ceny poskytnuté Služby dle čl. 2.14 VOP. Bližší podmínky pro poskytnutí slevy jsou uvedeny na webových stránkách www.myTimi.cz.

2.22     Kdy Službu začneme poskytovat?

S ohledem na povahu Služeb, které poskytujeme, nás odesláním Objednávky žádáte, abychom začali s poskytováním Služeb okamžitě, resp. v termínu uvedeném v Objednávce, a souhlasíte s tím, že nemáte právo od Smlouvy odstoupit od okamžiku potvrzení Objednávky, resp. od odeslání Objednávky v případech postupu dle čl. 2.10 VOP.

2.23     Co musí Vaše Objednávka obsahovat?

Vaše Objednávka musí obsahovat alespoň:

(a)         specifikaci požadované Služby;

(b)         požadovaný termín provedení Služby;

(c)          místo doručení zboží či poskytnutí služby, je-li jejich zajištění předmětem Služby;

(d)         údaje o kontaktní osobě, pokud to nejste Vy, včetně telefonického spojení.

2.24     Co se stane, když bude Objednávka málo specifická?

Není-li Objednávka dostatečně určitá, vyzveme Vás k jejímu upřesnění.

2.25     Dostanete daňový doklad?

Po poskytnutí Služby Vám zašleme daňový doklad vztahující se k dané Službě (faktura na zboží) na email, která jste zadal/a při registraci do myTimi, a rovněž zpřístupníme daňový doklad ve Vašem zákaznickém účtu přístupném na www.myTimi.cz nebo v aplikaci myTimi. Tímto vyjádřujete svůj souhlas se zasláním pouze elektronického daňového dokladu za poskytnuté Služby.

3.           Práva a povinnosti Zákazníka

3.1        Platíte za registraci?

Veškeré používání myTimi, včetně registrace do myTimi, je bezplatné. Hradíte nám pouze cenu za námi poskytnuté Služby. V případě komunikace prostřednictvím SMS či telefonního hovoru hradíte poplatky dle aktuálního tarifu svého operátora. Dále hradíte cenu za zboží či služby dodávané, resp. poskytované třetími osobami.

3.2        Vaše prohlášení:

Tímto prohlašujete, že:

(a)         jste plně svéprávný/á k používání myTimi;

(b)         veškeré údaje, které nám poskytujete, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;

(c)          před zahájením užívání myTimi jste se důkladně seznámil/a s VOP, jejich obsahu zcela rozumíte a s VOP souhlasíte.

3.3        Případy, kdy nebudete myTimi používat:

Zavazujete se, že:

(a)         nebudete používat myTimi, pokud by jeho použitím z Vaší strany došlo k porušení právních předpisů;

(b)         pokud je Vám méně než 18 let, nebudete myTimi využívat k účelům, u nichž je podmínkou minimální věk 18 let.

3.4        Musí být údaje, které nám poskytnete, pravdivé?

Máte povinnost při využívání myTimi poskytovat a udávat pouze pravdivé, úplné a přesné údaje. V případě porušení této povinnosti neodpovídáme za fungování myTimi ani za poskytnutí objednané Služby.

3.5        Vztahuje se na naše Služby autorské právo?

Programové vybavení a další součásti tvořící myTimi, včetně fotografií, jsou chráněny autorským právem. Zavazujete se, že nebudete vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící myTimi.

3.6        Co při využívání myTimi nesmíte používat?

Nesmíte při používání myTimi používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování myTimi. myTimi je možné užívat jen v rozsahu, který je v souladu s jeho účelem a který nepoškozuje nás ani práva třetích osob a není v rozporu s oprávněnými našemi zájmy ani zájmy třetích osob, zejména dalších Zákazníků.

3.7        Můžete myTimi používat pro komerční účely?

Zavazujete se, že budete myTimi využívat pouze pro svou osobní potřebu a nebudete využívat myTimi ani žádnou její část pro komerční účely.

3.8        Můžete používat cizí uživatelský účet?

Nesmíte používat uživatelské účty jiných Zákazníků.

3.9        Musíte vlastnit kartu, kterou nám platíte?

Prohlašujete, že jste zákonným držitelem platební karty, kterou využíváte k hrazení námi poskytnutých Služeb.

3.10     Můžete být z našich stránek přesměrováni?

Berete na vědomí, že kliknutím na některé odkazy v rámci myTimi může dojít k opuštění webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi a k přesměrování na webové stránky jiného subjektu než Provozovatele a/nebo do jiné mobilní aplikace (např. platební brána).

3.11     Kdo nese odpovědnost za újmu, kterou způsobíte?

Nesete odpovědnost za veškerou újmu, kterou způsobíte nám nebo třetí osobě, na základě neoprávněného užití myTimi.

3.12     Dokdy musíte Objednávku zaplatit?

Musíte uhradit Objednávku do 3 dní od poskytnutí Služby v souladu s těmito VOP, pokud není v námi vystaveném daňovém dokladu stanoveno pozdější datum.

3.13     Co když nám chcete svěřit movitou věc?

V případě, že za účelem poskytnutí objednané Služby svěříte našim pracovníkům jakoukoli movitou věc (např. motorové vozidlo, jakýkoli přístroj, zařízení atp.), máte povinnost takovou movitou věc pojistit. V případě, že movitá věc svěřená našemu pracovníkovi pojištěna nebude, odpovídáte za případné škody na této movité věci výhradně Vy.

4.           ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1        Tyto podmínky jsou určeny jen pro spotřebitelské smlouvy.

My prohlašujeme a Vy berete na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro Objednávky Služeb spotřebitelem, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“).

4.2        Můžete naše Služby reklamovat?

Máte právo Služby reklamovat, a to písemným oznámením odeslaným elektronicky na adresu honza@mytimi.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele. K reklamaci je nutné přiložit doklad o poskytnutí Služby.

4.3        Dokdy můžete Služby reklamovat?

Máte povinnost reklamovat u nás poskytnuté Služby bez zbytečného odkladu poté, co jste měl/a možnost vadu zjistit, avšak nejdéle do 6 měsíců od poskytnutí Služby.

4.4        Můžete na nás podat stížnost?

Můžete se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

4.5        Jak řešit mimosoudní spotřebitelské spory?

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, internetová adresa:http://www.coi.cz, či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

5.           Práva a povinnosti Provozovatele

5.1        Vynaložíme veškeré úsilí, abychom Služby dodali včas.

Vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom Vám objednané Služby poskytli v termínu Vámi stanoveném v Objednávce.

5.2        Vrátíme Vám peníze, když nebudete s našimi Službami spokojený/á?

V případě, že nejste spokojen/a s poskytnutou Službou a tuto skutečnost, společně s odůvodněním, nám písemně sdělíte prostřednictvím kontaktů uvedených na www.myTimi.cz v sekci „Kontakty“, bude Vám předmětná Služba poskytnuta bezplatně. V případě, že cena za objednané Služby již byla uhrazena, vrátíme Vám cenu za objednané Služby v plné výši, a to nejpozději do 14 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

5.3        Můžeme od Smlouvy odstoupit?

V případě, že máme důvodné podezření, že jste užil/a či užíváte myTimi v rozporu s podmínkami užívání myTimi, a to zejména pokud jste neoprávněně využil/a postup dle čl. 5.2 výše, máme právo odstoupit od Rámcové smlouvy a zrušit Vás zákaznický účet.

5.4        Je fungování www stránek a mobilní aplikace neomezené?

Nezaručujeme neomezený přístup na webové stránky www.myTimi.cz a/nebo do mobilní aplikace myTimi ani neomezené fungování myTimi.

5.5        Co když vzniknou škody způsobené vyšší mocí?

Neneseme odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí ani za výpadky myTimi.

5.6        Odpovídáme za zboží nebo služby zakoupené od třetích stran?

Neodpovídáme za zboží či služby poskytované třetími stranami (tj. subjekty odlišnými od Provozovatele), a to včetně provozovatelů platebních systémů nebo doručovatelů (kurýrů), kteří s námi nejsou ve smluvním vztahu, ani za jakékoli následky jejich jednání či práva a povinnosti s těmito službami a zbožím spojenými.

5.7        Odpovídáme za bezpečnost webových stránek a aplikace?

Neodpovídáme za nezávadnost a bezpečnost webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi. Neodpovídáme Vám za škodu vzniklou při používání myTimi, včetně škody při stahování obsahu z webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi, škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi, škody způsobené viry a/nebo ve spojení se ztrátou Vašich dat.

5.8        Odpovídáme za škodu, kterou prostřednictvím www stránek nebo aplikace způsobí třetí osoby?

Neneseme odpovědnost za škodu Vám vzniklou v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi nebo v důsledku užití myTimi v rozporu s jejím určením nebo v důsledku neoprávněného přístupu k přenosům a Vašim datům.

5.9        Můžeme www stránky a aplikaci monitorovat?

Máme právo neustále a kdykoliv monitorovat obsah webových stránek www.myTimi.cz a/nebo mobilní aplikace myTimi, k čemuž jsme oprávněni využívat i jakékoliv služby třetích stran.

5.10       Můžeme Vám odebrat přístup k Vašemu účtu?

Máme právo kdykoliv omezit nebo ukončit Vás přístup do jeho zákaznického účtu myTimi a/nebo s okamžitou účinností vypovědět Rámcovou smlouvu, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

6.           Závěrečná ustanovení

6.1        Kterým právním řádem se myTimi řídí?

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním myTimi se řídí právním řádem České republiky. V případě, že by právní vztah vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním myTimi obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena Vaše práva jakožto spotřebitele, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.2        Co když bude některé ustanovení neplatné?

Pokud je nebo se stane některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, nahradíme ho ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

6.3        Jak mezi námi bude probíhat korespondence?

Pokud se nedohodneme jinak, veškerá korespondence související s používáním myTimi musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Vám budeme korespondenci doručovat na adresu elektronické pošty, kterou uvedete v registračním dotazníku. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou v okamžiku, kdy byla přijata na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou v okamžiku, kdy ji adresát převzal, případně odepřel její převzetí. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

6.4        Odkdy jsou tyto VOP účinné?

Tyto VOP nabývají účinnosti den následující po zveřejnění, není-li výslovně uveden den pozdější.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.11.2017

V Praze dne 1.11.2017